دیتا مایند

الگوریتم های ماشین یادگیری و متن کاوی

دسته : متن کاوی
زیر مجموعه : مفاهیم متن کاوی

در رویکرد استفاده از روش‌های الگوریتم ماشین یادگیری سعی می شود از الگوریتم های ماشین یادگیری برای استخراج دانش از متن استفاده شود. به طور مثال طبقه بندی متون به دنبال ایجاد مدل طبقه‌بندی برای طبقه‌بندی متن‌های داده‌شده به گروه‌های مشخص‌شده است. به‌طور مثال در طبقه‌بندی اخبار این شرایط وجود دارد که سعی می‌شود مدلی ارائه گردد تا اخبار در گروه‌های مختلف ورزشی، اقتصادی، آموزشی،فرهنگی و گروه‌های دیگر طبقه‌بندی شود. برای اینکه رویکرد ماشین یادگیری در این شرایط مورد استفاده قرار گیرد احتیاج به مجموعه داده برچسب گزاری شده است. در ابتدا یک گروه از مجموعه داده برچسب گزاری شده در اختیار یکی از الگوریتم‌های ماشین یادگیری قرار داده می‌شود و سپس بر اساس این مجموعه داده برچسب گزاری شده، الگوریتم ماشین یادگیری اقدام به آموزش مدل خود می‌کند. در ادامه بر اساس مدل طبقه‌بندی ایجادشده بر اساس مجموعه داده آموزش، مجموعه داده جدید طبقه‌بندی می‌شود. با توجه به این مثال می توان نحوه استفاده از رویکرد ماشین یادگیری را فهمید. 

برای مقالات مفصل تر در این زمینه به وب سایت آکادمی داده مراجعه بفرمایید.