دیتا مایند

کارهای انجام شده برای عقیده کاوی

دسته : نظرکاوی
زیر مجموعه : مفاهیم نظرکاوی

1-    دسته‌بندی احساسات : در این دسته از روش‌ها یک قطعه داده از متن به صورت (مثبت/منفی/خنثی) دسته‌بندی می‌شود.

2-  بازیابی عقاید : در این دسته از کار‌های انجام شده بازیابی عقاید در ارتباط با پرس‌و‌جو و یا یک موضوع خاص می‌باشد.

3- خلاصه‌سازی عقاید : عقاید مطرح شده در منابع متعدد متنی نسبت به یک موضوع خاص خلاصه می‌شود.

4- شناسایی صاحب عقیده : در این دسته از روش‌ها با توجه به اینکه چه کسی نظر بخصوصی را بیان کرده است شناسایی می‌کند.

5- ردیابی داینامیک موضوع یا احساس : که هدف از این روش احساسات و موضوعات تغییر یافته در طول زمان را ردیابی می‌کند.

6-    تشخیص عقاید اسپم : این دسته از کار‌های انجام شده به شناسایی عقاید تقلبی و کاذب می‌پردازد.

7-پیشگویی : در این دسته بر اساس عقاید و احساسات بیان شده در مطالب آنلاین برای رفتار افراد، روند بازار، نتایج انتخابات  سیاسی و غیره را پیش بینی می‌کند.