دیتا مایند

جایگاه داده کاوی در روانشناسی

علوم روانشناسی یکی از علوم پرطرفدار در حوزه علوم انسانی است. روان شناسی علمی است که رفتار و فرآیندهای ذهنی موجودات زنده بخصوص انسان را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. روان شناسی علم گسترده ای است که شاخه های متنوعی مانند روان شناسی رفتاری، شناختی، فرهنگی، فردی، رشد، تکاملی، مثبت گرا، اجتماعی و کاربردهای گسترده ای دارد.
این گستردگی علم روان شناسی باعث تولید داده های فراوانی در این حوزه شده است. این داده های خام می تواند برای داده کاوی فرصت مهمی باشد، تا با استفاده از  ابزارهای داده کاوی از آنها دانشی تولید شود تا روان کاوان بتوانند به نتایج کامل تری برای درمان بیماران برسند.
پیش بینی رفتارهای بشری بر اساس داده های رفتاری او قابل انجام است و حوزه مطالعاتی گسترده ای با نام پیش بینی رفتار ایجاد شده است. در این حوزه با تحلیل رفتارهای گذشته یک فرد درباره رفتارهای آتی او قضاوت و پیش بینی می شود.برای مثال با تحلیل توییت های یک فرد در شبکه اجتماعی توییتر می توان درباره شرایط روحی او قضاوت کرد.  یک فرد دارای افسردگی شدید ، اقدام به تولید توییت هایی می کند که دارای نشانه هایی از این افسردگی است.
در سال های اخیر تحقیقات بسیاری برای پیش بینی خودکشی از طریق پستهای شبکه های اجتماعی انجام شده است که یکی از کاربردهای مهم داده کاوی در روان شناسی است.

برای مطالعه مقالات کامل تر و بیشتر در حوزه جایگاه داده کاوی در بیماری ها و به خصوص بیماری افسردگی به وب سایت آکادمی داده مراجعه بفرمایید.