دیتا مایند

مسابقه دقت بالاتر در داده کاوی

زیر مجموعه : مفاهیم داده کاوی

در دنیای آکادمیک امروز تمام نتایج به‌دست‌آمده مثبت و یافته جدید است آیا واقعاً  چنین است ؟ در علوم داده‌کاوی این آسیب در دقت‌های ارائه‌شده نمود پیدا می‌کند . تمامی روش‌های جدید ارائه‌شده برای داده‌کاوی بر دقت بالاتر روش جدید تأکیددارند . ولی آیا واقعاً چنین است ؟

چقدر می‌توان به‌دقت های گزارش‌شده در مقالات و تحقیقات علمی اعتبار کرد ؟ شایسته است برای مدتی به‌جای ارائه روش‌های جدید ، روش‌های فعلی اعتبار سنجی شود و دقیقاً بررسی شود که این دقت‌های گزارش‌شده تا چه حد درست هستند .

برخی از کارهای علمی باهدف تجاری انجام می‌شود به همین خاطر نویسندگان مقالات به‌دقت سازی و ایجاد اعداد غیرواقعی روی می‌آورند . درنتیجه مسابقه دقت بالاتر در تحقیقات روی می‌دهد . متأسفانه در تولیدات علمی مجموعه داده و کد پیاده‌سازی شده برای مقاله به‌ندرت منتشر می‌شود  که این موضوع اعتبار سنجی دقت‌های منتشرشده را با سختی روبرو می‌کند . در شرایط فعلی باید به همه دقت‌های ارائه‌شده در مقالات شک داشت !