دیتا مایند

آیا تعداد ارجاعات مقالات قابل پیش بینی است؟

زیر مجموعه : مفاهیم داده کاوی

هر محققی دوست دارد به مقالات تولیدشده او توجه بیشتری شود ، به‌طور مثال اگر ارجاعات به یک مقاله بیشتر باشد نتیجه‌گیری می‌شود که مقاله موفق‌تر بوده است. ولی آیا می‌توان ارجاعات آتی یک مقاله را پیش‌بینی کرد ؟

در مقاله زیر محققین بر این ادعا هستند که ریتوییت کردن و یا منش کردن در شبکه اجتماعی توییتر یک نشانه برای پیش‌بینی تعداد ارجاعات مقاله است . در این مقاله محققین بر این  ادعا هستند که شبکه‌های اجتماعی و توجهات در آن‌ها یکی از علائم موفقیت یا عدم موفقیت یک مقاله است .

پیش‌فرض این تحقیق براین اصل استوار است که اگر مقاله‌ای موردتوجه یک محقق قرار گیرد آن را باز نشرمی‌کند ، این موضوع باعث می‌شود با تحلیل شبکه اجتماعی تعداد ارجاعات مقالات قابل پیش‌بینی باشد.