دیتا مایند

استفاده از نظرکاوی برای پیش بینی رفتارهای کاربران

دسته : نظرکاوی
زیر مجموعه : مفاهیم نظرکاوی

اشاره شد که شبکه‌های اجتماعی قدرت پیش‌بینی دارند . این قدرت پیش‌بینی از طریق مختلف قابل‌دستیابی است به‌طور مثال با نظرکاوی نظرات منتشرشده توسط کاربر می‌توان به رفتارهای او دست‌یافت .
موضوع را با مثال تشریح می‌کنیم :
کاربر شماره 1 :  دولت روحانی افتضاح عمل کرده است .
دانش :   موضوع : دولت روحانی          نظر : منفی
کاربر شماره 1 :  ظریف یک وطن‌فروش هست .
دانش :   موضوع : ظریف                  نظر : منفی
آیا می‌توان به این نتیجه رسید که کاربرشماره 1 مخالف دولت روحانی است و این رفتار او ادامه خواهد یافت ؟ این رفتار او در آینده قابل پیش‌بینی است ؟ می‌توان با استفاده از این داده‌ها یک مدل رفتاری برای او ایجاد کرد ؟ این داده‌ها برای پیش‌بینی رفتار او کافی است ؟
همه این سؤالات در این حوزه تحقیقاتی بررسی می‌شود .