دیتا مایند

جامعه حالش خوبه؟

زیر مجموعه : مفاهیم داده کاوی

شناسایی حال عمومی جامعه یکی از حوزه‌های مطالعاتی داده‌کاوی است . این حوزه مطالعاتی به این سؤال جواب می‌دهد که : حال جامعه خوب است یا خیر ؟
برای پاسخ به این سؤال داده‌هایی که توسط جامعه تولید می‌شود مورد تحلیل و بررسی قرارمی گیرد . برای مثال توییت هایی که به زبان فارسی در طول یک ماه انداخته‌شده جمع‌آوری می‌شود بعد از جمع‌آوری این مجموعه داده نوبت به تحلیل و بررسی آن می‌رسد .
حال عمومی یک جامعه از طریق بررسی محتویات پیام‌های ردوبدل شده افراد آن جامعه ممکن است . این پیش فرضی است که در تحقیقات انجام‌شده برای شناسایی حال عمومی جامعه در نظر گرفته می‌شود . در این حوزه مطالعاتی به دنبال پیدا کردن حال عمومی افراد یک جامعه هستند اگر حال یک جامعه خوب باشد پیام‌هایی که افراد برای یکدیگر ارسال می‌کنند دارای محتوای مثبت باشد برعکس این موضوع نیز صادق است .