دیتا مایند

مشکل تغییر دامنه در داده کاوی

زیر مجموعه : مفاهیم داده کاوی

یکی از مشکلات معروف واصلی در داده‌کاوی مشکلی است به نام  تغییر دامنه که از آن به یاد می‌شود . در این مشکل مدل بر اساس مجموعه داده 1 ایجاد می‌شود و در این مجموعه داده دقت بالای 90 درصد ارائه می‌کند ولی وقتی مجموعه داده تغییر می‌کند مدل ارائه‌شده دقت 55 درصدی ارائه می‌دهد این موضوع بانام مشکل تغییر دامنه و وابستگی مدل به مجموعه داده مطرح می‌شود