دیتا مایند

داده کاوی و رسیدن به تحلیل آینده

زیر مجموعه : مفاهیم داده کاوی

همان طور که می دانیم بشر از اولین سال های وجودش به آینده اندیشیده است. علم ستاره شناسی یکی از علوم اولیه بشر است. در این بین با آمدن تکنولوژی فناوری اطلاعات حال به شکل دیگری درآمده است. محققین به دنبال پیش بینی آینده بر اساس اطلاعات تولید شده در فضای مجازی هستند. در واقع این حس بشر برای دانستن آینده توسط فناوری اطلاعات شکل دیگری گرفته است.
یکی از دلایل محبوبیت داده کاوی نیز همین امکانی است که به محققین برای رسیدن به دانش می دهد که براساس آن اقدام به تحلیل رخدادهای آتی کند . داده کاوی در بخشی از اقدامات خود به دنبال رسیدن به روش هایی است که بتواند درباره آینده قضاوت کند. این موضوع یکی از دلایل محبوبیت داده کاوی است