دیتا مایند

بزرگترین کاربرد داده کاوی (؟)

زیر مجموعه : مفاهیم داده کاوی

داده کاوی علمی است که به دنبال رسیدن به دانش از اطلاعات خام است . ولی بهره گیری از این دانش است که باعث می شود استفاده از داده کاوی دلیل عقلائی داشته باشد. مهمترین و اصلی ترین کاربرد داده کاوی در علم بازاریابی است. در بازاریابی به دنبال تاًمین نیازها و خواسته های مشتری هستیم. داده کاوی در بین تمام علوم در بازاریابی بیشترین کاربرد را دارد. دلیل این موضوع استخراج نیازها و خواسته ها توسط داده کاوی است .

درواقع با استفاده از داده کاوی نیاز ها و خواسته های مشتریان استخراج می شود و در این حالت مهمترین ابزار بازاریابی بدین وسیله تهیه می گردد. بعد از بازاریابی، داده کاوی در بانکداری، خدمات مالی، صنعت بیمه و علوم دیگر به کار گرفته می شود