دیتا مایند

آمارهای توصیفی داده کاوی نیست!

زیر مجموعه : مفاهیم داده کاوی

فهم این که، داده کاوی چیست؟ خود یکی از موضوعات داغ در حوره داده کاوی است. باید توجه داشت که برای داده کاوی ممکن است از روش های بسیاری بهره گرفته شود. در بین این روش ها، روش های آماری ممکن است مورد استفاده قرار گیرند ولی این روش ها داده کاوی نیستند!

به طور مثال: محاسبه متوسط برای داده های عددی یک روش توصیفی آمای است و ارتباطی به داده کاوی ندارد هر چند ممکن است در یک فرآیند داده کاوی از آن استفاده شود.

استفاده از مفاهیم علم آمار برای داده کاوی بسیار مرسوم است به همین دلیل می توان به راحتی با بررسی رزومه های افراد فعال در حوزه داده کاوی فهمید که بسیاری از این افراد دارای تحصیلات آماری یا ریاضی هستند. در واقع داشتن بک گراند آماری برای رسیدن به موقعیت یک تحلیل گر داده بسیار مفید است.

ولی در عین حال باید در نظر گرفت که برای یک انجام یک فرآیند داده کاوی جامع نیاز به داشتن تخصص های دیگری غیز از آشنایی با مفاهیم آمار بود. در تحلیل و بررسی خروجی این روش ها باید دانش تخصصی داده کاوی داشت.