دیتا مایند

تصویرسازی داده ها داده کاوی نیست!

زیر مجموعه : مفاهیم داده کاوی

در فرآیند داده کاوی از روش های بسیاری بهر گرفته می شود. چه در قسمت پیش پردازش، په در قسمت انتخای و استخراج ویژگی چه در قسمت ایجاد مدل و چه در قسمت پس از پردازش ممکن است از روش های مختلفی استفاده گردد. ولی باید توجه داشت که هز یک از این روش ها را نمی توان داده کاوی در نظر گرفت.

به طور مثال : تصویر سازی داده ها و دانش خروجی از فرآیند داده کاوری را نمی توان داده کاوی در نظر گرفت. این تصویر سازی ممکن است در درک بهتر نتایج به کار آید.

تصویر سازی داده و خرجی حاصل از داده کاوی در بسیاری از موارد حیاتی است زیرا ممکن است شما با استفاده از داده کاوی به نتایج ارزشمند برای صاحبان صنایع و تجارت برسید ولی نتوانید آن ها را به خوبی تصویر سازی کنید و درک این نتایج در این صورت به سختی امکان پذیر خواهد شد.

امروزه دهها و صد ها ابزار برای تصویر سازی داده ها استفاده می شود که می توانید لیستی از این ابزار ها را در لینک زیر مشاهده کنید:

http://www.kdnuggets.com/software/visualization.html