دیتا مایند

داده کاوی چیست؟

زیر مجموعه : مفاهیم داده کاوی

در یک خط: داده کاوی به دنبال پیدا کردن الگوی مفید در داده است.

برای پیدا کردن این الگوی مفید از روش ها و الگوریتم های مختلفی از فیلد ها و حوزه های مطالعاتی استفاده می شود. ولی باید توجه داشت که این روش ها و الگوریتم ها برای استخراج دانش استفاده می شوند و خود استخراج دانش نیستند.

شاید برای استخراج دانش پرس و جویی از پایگاه داده صورت پذیرد یا برای پیدا کردن یک خوشه ای از اطلاعات از روش های آماری بهره گرفته شود ولی این موارد داده کاوی نیستند بلکه در خدمت داده کاوی قرار دارند.

هدف اصلی داده کاوی استخراج دانشی از داده هاست که در نگاه اول قابل شناسایی و تشخیص نیست.