دیتا مایند

کاربرد داده کاوی در تحلیل ریسک

زیر مجموعه : داده کاوی در صنعت

تحلیل ریسک به فیلد تحقیقاتی گفته می شود که به دنبال تعریف و تحلیل خطر افراد، تجارت یا دولت هاست.

در واقع داده خام این حوزه مطالعاتی اطلاعات گوناگون درباره موضوع است و دانش تولید شده توسط روش های داده کاوی خطرات احتمالی حول آن موضوع است.

در تحلیل ریسک به دنبال شناسایی خطرات و امتیازدهی به آن ها بر اساس اهمیت آن ها هستیم.