دیتا مایند

مهمترین بخش داده کاوی

زیر مجموعه : مفاهیم داده کاوی

داده کاوی و یا استخراج دانش از داده مراحل بسیاری دارد که در صورت اجرا و بررسی صحیح و کامل این مراحل می توان به یک استخراج دانش موفق و به درد بخور امیدوار بود !

اما مهمترین بخش داده کاوی تحلیل نتایج بدست آمده از داده کاوی برای اخذ تصمیم است. درواقع داده کاوی و استخراج دانش برای رسیدن به تحلیل درست و اخذ تصمیم بر اساس آن تحلیل انجام می شود. به طور مثال بعد از تحلیل و داده کاوی اطلاعات بورس یک تحلیل گر قوی می تواند براساس نتایج بدست آمده یک تصمیم درست بر اساس دانش تولید شده بگیرد.