دیتا مایند

یک مثال از کاربرد داده کاوی

در این مطلب مثالی برای استفاده از داده کاوی مطرح می گردد. در تحلیل بازاریابی می توان ابتدا با استفاده از روش های غیر نظارتی مشتریان را براساس رفتار آن ها در خرید خوشه بندی کرد. سپس براساس برچسب خوشه ها و ایجاد مجموعه داده آموزش براساس آنها یک مدل طبقه بندی برای مشتریان و کلاس آن ها ارائه داد . بدین شکل که وقتی یک مشتری جدید از راه می رسد بتوان آن را در خوشه خود طبقه بندی کرد . در این حالت از داده کاوی برای شناسایی الگوی مشتریان و برچسب گذاری مشتریان جدید استفاه کرد.

برای مقالات مفصل تر در این زمینه به وب سایت آکادمی داده مراجعه بفرمایید.