دیتا مایند

مسائل داده کاوی - طبقه بندی

زیر مجموعه : مفاهیم داده کاوی

داده کاوی به دنبال ارائه راه حل برای مسائل مختلف مانند طبقه بندی است . در طبقه بندی هدف پیش بینی مقدار هدف بر اساس متغییرهای ورودی است . این پیش بینی مقدار هدف بر اساس مجموعه داده آموزش انجام می شود . درواقع یکی از الگوریتم های ماشین یادگیری براساس مجموعه داده آموزش ، تربیت می شود و براساس آن نسبت به ورودی مقدارهدف را پیش بینی می کند . برای طبقه بندی می توان از الگوریتم های متعددی مانند درخت تصمیم گیری ، شبکه عصبی ، نیوبیز و غیره استفاده کرد.

برای مقالات مفصل تر در این زمینه به وب سایت آکادمی داده مراجعه بفرمایید.