دیتا مایند

کارهای انجام شده برای نظرکاوی - 1

دسته : نظرکاوی
زیر مجموعه : مفاهیم نظرکاوی

همان طور که می دانید دو رویکرد اساسی برای نظرکاوی شامل رویکرهای ماشین یادگیری و مبتنی بر لغت نامه است. در تحقیقی توسط ژانگ سعی شده است ترکیبی از این دو رویکرد ارائه شود. می دانیم که در رویکرد یادگیری ماشین باید مجموعه داده برچسب گزاری شده موجود باشد تا بر اساس آن مدل یادگیری ایجاد گردد. برای مثال برای اینکه بتوان با استفاده از الگوریتم یادگیری ماشین مدل شناسایی احساسات ایجاد نمود باید مجموعه داده برچسب گزاری شده بین نظرات مثبت و منفی ایجاد گردد.

در این تحقیق روشی ارائه شده است که ابتدا با استفاده از روش مبتنی بر لغت نامه مجموعه داده برچسب نخورده برچسب می خورد و سپس با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان مدل طبقه بندی ایجاد می گردد. در واقع ترکیبی از دو رویکرد بیان شده ارائه شده است در مورد هر دو رویکرد در وب سایت مقالات مفیدی وجود دارد برای آشنایی بیشتر با این تحقیق متن اصلی آن را مطالعه کنید.

http://datamind.ir/upload/public/410461494336584.pdf  

برای مقالات مفصل تر در این زمینه به وب سایت آکادمی داده مراجعه بفرمایید.