دیتا مایند

کارهای انجام شده برای نظرکاوی - 2

دسته : نظرکاوی
زیر مجموعه : مفاهیم نظرکاوی

استفاده از روش های ترکیبی برای رسیدن به مدل های قویتر برای نظرکاوی در سالیان اخیر مورد توجه بوده است. همان طور که می دانید دو رویکرد اساسی برای نظرکاوی شامل رویکرهای ماشین یادگیری و مبتنی بر لغت نامه است. در واقع محققین به دنبال استفاده از مزایای هر دو رویکرد هستند. در این تحقیق نیز برای نظرکاوی شبکه اجتماعی توییتر مورد بحث بوده است. بر اساس نتایج به دست آمده از روش ترکیبی دقت 85 درصدی به دست آمده است. یکی از نقاط قوت این تحقیق در نظر گرفتن هر سه نوع احساس مثبت، منفی و خنثی است. در غالب کارهای انجام شده برای نظرکاوی فقط مثبت و منفی بودن نظرات مد نظر قرار می گیرد. برای آشنایی بیشتر با این تحقیق متن اصلی آن را مطالعه کنید.

http://datamind.ir/upload/public/329251494337656.pdf

برای مقالات مفصل تر در این زمینه به وب سایت آکادمی داده مراجعه بفرمایید.