دیتا مایند

کارهای انجام شده برای نظرکاوی - 3

دسته : نظرکاوی
زیر مجموعه : مفاهیم نظرکاوی

همان طور که می دانید دو رویکرد اساسی برای نظرکاوی شامل رویکرهای ماشین یادگیری و مبتنی بر لغت نامه است. در تحقیقی توسط ژانگ سعی شده است ترکیبی از این دو رویکرد ارائه شود. می دانیم که در رویکرد یادگیری ماشین باید مجموعه داده برچسب گزاری شده موجود باشد تا بر اساس آن مدل یادگیری ایجاد گردد. برای مثال برای اینکه بتوان با استفاده از الگوریتم یادگیری ماشین مدل شناسایی احساسات ایجاد نمود باید مجموعه داده برچسب گزاری شده بین نظرات مثبت و منفی ایجاد گردد.