دیتا مایند

مسائل مهم در پیش بینی به وسیله داده کاوی

زیر مجموعه : مفاهیم داده کاوی

پاسخ این سوال در موارد زیر خلاصه می شود:

۱- رویکرد پیش بینی یا تحلیل؟

۲- مجموعه داده مورد  مورد استفاده چیست؟

۳ - کاربرد پیش بینی انجام شده در چه حوزه ای است؟

۴- از چه روشی برای پیش بینی استفاده شده است؟

با پاسخ دادن به این 4پرسش می‌توان درباره تحقیق انجام شده بهترین اظهار نظر کرد.