دیتا مایند

بیش از 70 مقاله فارسی در زمینه قوانین انجمنی در داده کاوی

همواره مشهور است که می گویند قدم اول در هر کاری بسیار دشوار است بعد از آنکه آن قدم برداشته شد و استمرار وجود داشت قدم های بعدی ساده تر می گردد. مجموعه مقالات فارسی تهیه شده، جایگاه قدم اول را در این حوزه های مطالعاتی دارد. 
در این سلسله مقالات، مقالات فارسی در حوزه های مرتبط با داده کاوی، متن کاوی، هوش تجاری و مفاهیم مرتبط با آن ها می باشد داده های کلان ارائه خواهد شد.
این مجموعه مقالات توسط وب سایت خواهر دیتا مایند یعنی وب سایت دیتا هارت جمع آوری و عرضه شده است.
غالب این مجموعه مقالات رایگان هستند اما برخی نیز هزینه اندکی دارند. در ادامه این مجموعه مقالات ارائه می شود.

۱. مروری بر روش های تجزیه و تحلیل سبد خرید مشتریان با استفاده از قوانین انجمنی
۲. بهبود دقت سیستم تشخیص نفوذ با استفاده از قوانین انجمنی
۳. استخراج قوانین انجمنی از رویدادنامه بصورت هوشمند
۴. استفاده از الگوریتم بیز ساده و قوانین انجمنی جهت کشف روابط پنهان بین پارامترهای خطرزای بیماری سل
۵. استخراج دانش از سیستم های توصیه کننده فیلم مبتنی بر داده کاوی با استفاده از روش قوانین انجمنی
۶. بهبود استخراج قوانین انجمنی در بازه های زمانی
۷. سیستم تشخیص نفوذ برپایه قوانین انجمنی فازی بهبود یافته
۸. ارایه روش ترکیبی جهت تشخیص نفوذ در شبکه با استفاده از قوانین انجمنی فازی وبهینه سازی کلونی مورچگان با رویکرد PCA
۹. مروری بر روش های استخراج قوانین انجمنی با استفاده از الگوریتم های تکاملی
۱۰. مروری بر روش های حفظ حریم خصوصی در قوانین انجمنی
۱۱. شناسایی و طبقه بندی رفتاربیماران بااستفاده ازروشهای خوشه بندی و قوانین انجمنی مطالعه موردی: بیمارستان لقمان حکیم
۱۲. ساختار داده موثر و الگوریتم های موازی برای کشف قوانین انجمنی
۱۳. قوانین انجمنی داده کاوی در سیستم پیش بینی بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم
۱۴. بهبود دقت در کاوش قوانین انجمنی از کلان داده
۱۵. تجزیه وتحلیل سبد خرید جهت کشف قوانین انجمنی مثبت و منفی با استفاده از الگوریتم های داده کاوی
۱۶. ساختار داده موثر و الگوریتم های موازی برای کشف قوانین انجمنی
۱۷. آیا کشف قوانین انجمنی می تواند در امر کمک رسانی به بیماران کمک کند
۱۸. معرفی یک سیستم پیشنهاد دهنده برای دروس دانشجویان با استفاده از قوانین انجمنی
۱۹. بررسی عوامل افزایش مهارت یادگیری در دانش آموزان و دانشجویان با استفاده از قوانین انجمنی
۲۰. مروری بر روش های ارزیابی سبد خرید مشتریان در آینده با استفاده از قوانین انجمنی
۲۱. ارایه یک روش جهت بهبود ارزیابی سبد خرید مشتریان درآینده با استفاده از قوانین انجمنی برای دومین همایش چشم انداز تکنولوژی کامپیوتر وشبکه در2030
۲۲. ارایه روش ترکیبی برای کشف قوانین انجمنی مثبت و منفی با استفاده الگوریتمهای بهینه سازی
۲۳. ارزیابی الگوریتم های قوانین انجمنی در استخراج الگوهای حرکتی کاربران سایت خبری فارسی
۲۴. شخصی سازی سیستم های توصیه گر بر اساس تکنیک های قوانین انجمنی و الگوریتم های تکاملی
۲۵. رتبه بندی صفحات وب در کنار استفاده همزمان کاوش محتوای وب به همراه کاوش نحوه استفاده از آن به منظور یافتن قوانین انجمنی توسعه یافته
۲۶. قوانین انجمنی در داده کاوی
۲۷. ارایه یک الگوریتم جدید برای بکارگیری مجموعه های فازی راف در کاوش قوانین انجمنی با رویکرد تصمیمات رشد جمعیت
۲۸. استخراج قوانین انجمنی با تکنیک داده کاوی Apriori برای بیماری دیابت
۲۹. ترکیب خدمات وب با استفاده از کاوش قوانین انجمنی
۳۰. وب کاوی کاربران سایت خبری فارسی با استفاده از الگوریتم های قوانین انجمنی
۳۱. استفاده از داده کاوی مبتنی بر قوانین انجمنی در تحلیل ساختار پروئین
۳۲. ارائه مدلی کارآمد کشف وزمانبندی منابع در شبکه گرید با استفاده از کاوش قوانین انجمنی و الگوریتم کلونی مورچگان
۳۳. ارائه ی یک رویکرد ترکیبی جهت شخصی سازی وب براساس قوانین انجمنی وزن دار و تکنیک های وب کاوی مبتنی بر کاربرد
۳۴. مقایسه ای بین الگوریتم های پایه و الگوریتم های تکاملی از جمله کرم شب تاب در راستایکشف قوانین انجمنی
۳۵. استخراج قوانین انجمنی بوسیله الگوریتم کرم شب تاب پیشنهادی
۳۶. داده کاوی و بررسی قوانین انجمنی در زمینه کنترل موجودی انبار و برنامه ریزی منسجم جهت افزایش سهم بازار
۳۷. طبقه بندی نیازها و درک رفتارکاربران نرم افزاری با استفاده از الگوی تلفیقی کانو و قوانین انجمنی
۳۸. حفظ حریم خصوصی قوانین انجمنی در پایگاه داده های برون سپاری شده با استفاده از توابع تولید اعداد شبه تصادفی و الگوریتم ژنتیک
۳۹. بررسی الگوریتم های تکاملی برای کشف قوانین انجمنی و مقایسه با الگوریتم کرم شب تاب
۴۰. بررسی پارامترهای تاثیرگذار در کشف قوانین انجمنی بوسیله الگوریتم های تکاملی
۴۱. حل مشکل شروع سرد سیستم های پیشنهاد دهنده بر اساستکنیک های خوشه بندی و قوانین انجمنی
۴۲. ارایه یک سیستم توصیه گر ترکیبی مبتنی بر رویکرد کاوش قوانین انجمنی
۴۳. تحلیل داده های حوادث راه آهن ایران با استفاده از قوانین انجمنی
۴۴. ارائه ی یک روش بهبود یافته جهت مخفی سازی قوانین انجمنی حساس در داده کاوی
۴۵. بررسی ترکیب واحد های دانشجو جهت ارائه درس توسط مدیرگروه با استفاده از قوانین انجمنی
۴۶. ارائه الگوریتمی مبتنی بر قوانین انجمنی وزندار و اطلاعات پیمایشی کاربران برای پیشنهاد صفحات وب
۴۷. شخصیسازی صفحات وب با استفاده از قوانین انجمنی وزندار
۴۸. رتبه بندی قوانین انجمنی در داده کاوی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها
۴۹. طراحی سیستم توصیه گر انتخاب واحد (مدیر گروه مجازی) به کمک تکنیک های خوشه بندی، دسته بندی و قوانین انجمنی جهت ارتقای کیفیت آموزش
۵۰. طراحی سیستم مدیر گروه مجازی ( سیستم توصیه گر انتخاب واحد) با استفاده از قوانین انجمنی
۵۱. ارائه روشی جدید برای بهبود عملکرد سیستم های توصیه گر وب با استفاده از قوانین انجمنی وزن دار
۵۲. الگوریتم کاوش قوانین انجمنی مکانی تعمیم یافته در پایگاه داده ی تصاویر
۵۳. کاربرد کاوی وب با استفاده از قوانین انجمنی وزن دار جهت استخراج الگوهای حرکتی کاربران در وب
۵۴. استفاده از داده کاوی مبتنی بر قوانین انجمنی در مدیریت بهینه پروژه های صنعت دریایی
۵۵. ارائه ی یک روش نوین برای مخفی سازی قوانین انجمنی با ترکیب روش های تحریف و مسدودسازی؛ HABA
۵۶. بررسی بهبود حفظ حریم خصوصی در استخراج قوانین انجمنی
۵۷. روشی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه برای شناسائی قوانین انجمنی در پایگاه داده
۵۸. حفظ حریم خصوصی در کاوش قوانین انجمنی با استفاده از نظریه بازی
۵۹. کلمه BGAR: یک الگوریتم جدید جهت کشف قوانین انجمنی در سامانه آموزش مجازی
۶۰. بررسی و مقایسه روشهای حفظ حریم خصوصی دراستخراج قوانین انجمنی درداده کاوی
۶۱. روشی جدید برای یافتن خودکار حد آستانه و کشف قوانین انجمنی مثبت و منفی
۶۲. افزایش دقت سامانه توصیه گر گردشگر الکترونیکی به وسیله ترکیب پالایش همکارگونه و قوانین انجمنی
۶۳. بکار گیری قوانین انجمنی جهت کشف عوامل موثر در بروز سرطان سینه
۶۴. سامانه ای برای یادگیری الکترونیکی خودگردان مبتنی بر خوشه بندی K-Means و کاوش قوانین انجمنی
۶۵. کاوش قوانین انجمنی فازی مبتنی بر خوشه بندی برای پایگاه داده فراورده های نفتی
۶۶. یک روش مبتنی برالگوریتم جستجوی گرانشی بمنظور کاوش قوانین انجمنی از مجموعه داده های دودویی
۶۷. کشف قوانین انجمنی با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر اساس خوشه‌بندی
۶۸. الگوریتم درخت دودویی برای یافتن مجموعه آیتمهای پرتکرار در کاوش قوانین انجمنی مبتنی بر دانه های اطلاعاتی دودویی
۶۹. استخراج قوانین انجمنی با استفاده از یک رویکرد تکاملی
۷۰. تعیین معماری مطلوب داده ها در معماری سازمانی براساس کاوش قوانین انجمنی
۷۱. ارزیابی قوانین انجمنی در داده کاوی
۷۲. شخصی سازی وب با استفاده از قوانین انجمنی توسعه یافته
۷۳. شناسایی رفتار مشتریان با استفاده از ترکیب قوانین انجمنی
۷۴. الگوریتمی جدید در زمینه قوانین انجمنی: MAKER
۷۵. یک الگوریتم جدید برای پیشنهاد صفحات وب بر اساس قوانین انجمنی
۷۶. الگوریتم خوشه بندی فازی قوانین انجمنی بر اساس هرس درخت
۷۷. ساخت مدل داده ای مکعب در انبار داده بااستفاده از داده کاوی به روش کاوش قوانین انجمنی
۷۸. کاوش قوانین انجمنی در اسناد XML با روش شاخص جدولی بهینه شده
۷۹. رده بندی با استفاده از ترکیب قوانین انجمنی و درخت تصمیم
۸۰. بررسی پارامتر های الگوریتم ژنتیک چند هدفه در کشف قوانین انجمنی
۸۱. روشی سریع برای کاوش قوانین انجمنی 1 در مجموعه داده های حجیم با استفاده از عملگر های منطقی
۸۲. کاوش قوانین انجمنی فازی از پایگاه داده ها
۸۳. ارائه یک الگوریتم جدید داده کاوی برای تولید قوانین انجمنی از داده های حجیم

برای خرید این مقالات، به وب سایت دیتا هارت مراجعه بفرمایید. یا از طریق لینک زیر اقدام نمایید. 

http://yon.ir/MVLmi