دیتا مایند

مجموعه مقالات کشف تقلب های مالی

همواره مشهور است که می گویند قدم اول در هر کاری بسیار دشوار است بعد از آنکه آن قدم برداشته شد و استمرار وجود داشت قدم های بعدی ساده تر می گردد. مجموعه مقالات فارسی تهیه شده، جایگاه قدم اول را در این حوزه های مطالعاتی دارد. 
در این سلسله مقالات، مقالات فارسی در حوزه های مرتبط با داده کاوی، متن کاوی، هوش تجاری و مفاهیم مرتبط با آن ها می باشد داده های کلان ارائه خواهد شد.
این مجموعه مقالات توسط وب سایت خواهر دیتا مایند یعنی وب سایت دیتا هارت جمع آوری و عرضه شده است.
غالب این مجموعه مقالات رایگان هستند اما برخی نیز هزینه اندکی دارند. در ادامه این مجموعه مقالات ارائه می شود.

۱. روش های داده کاوی برای کشف تقلب های مالی
۲. حسابررسی صورت های مالی ونقش آن در کشف وپیشگیری تقلب و فساد مالی
۳. بررسی جامع روش های کشف و پیش بینی تقلبات مالی در بانک ها
۴. کشف و پیش بینی تقلبات مالی در بانک ها با استفاده ازروش های داده کاوی
۵. استفاده از رگرسیون لجستیک در کشف تقلب صورت های مالی شرکت های بورسی
۶. کشف تقلب های مالی و راه های پیشگیری از hن
۷. کشف تقلب در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان
۸. حسابرسی صورتهای مالی ونقش آن در کشف ، پیشگیری از تقلب و فساد مالی
۹. مروری اجمالی بر نقش حسابرسان در پیشگیری و کشف تقلب در صورتهای مالی
۱۰. مروری بر ادبیات کیفیت حسابرسی و تاثیر آن بر گذارشگری صورتهای مالی و کشف اشتباهات و تقلبات متداول
۱۱. روش های داده کاوی برای کشف تقلب در صورت های مالی
۱۲. استفاده از تکنیک های داده کاوی در کشف تقلبهای صورت گرفته در صورت حسابهای مالی مطالعه مورد شرکتهای خدماتی تولیدی شهر تهران
۱۳. کاربرد الگوریتم ژنتیک برای کشف تقلب در صورت های مالی
۱۴. مروری بر روش های کشف تقلب و تحریف در گزارشگری مالی
۱۵. واکاوی جامع عوامل موثر بر کشف تقلب در صورتهای مالی همراه با ارائه الگوی مفهومی
۱۶. نقش حسابرسی صورت های مالی در پیشگیری،کشف تقلب و فساد مالی
۱۷. حسابرسی صورتهای مالی ونقش آن در کشف،پیشگیری تقلب و فساد مالی
۱۸. نقش حسابرسی در کشف تقلب، اشتباه و فساد مالی

برای خرید این مقالات، به وب سایت دیتا هارت مراجعه بفرمایید. یا از طریق لینک زیر اقدام نمایید. 

http://yon.ir/MVLmi