دیتا مایند

بیش از بیست مقاله فارسی در مورد طبقه بندی متون

همواره مشهور است که می گویند قدم اول در هر کاری بسیار دشوار است بعد از آنکه آن قدم برداشته شد و استمرار وجود داشت قدم های بعدی ساده تر می گردد. مجموعه مقالات فارسی تهیه شده، جایگاه قدم اول را در این حوزه های مطالعاتی دارد. 
در این سلسله مقالات، مقالات فارسی در حوزه های مرتبط با داده کاوی، متن کاوی، هوش تجاری و مفاهیم مرتبط با آن ها می باشد داده های کلان ارائه خواهد شد.
این مجموعه مقالات توسط وب سایت خواهر دیتا مایند یعنی وب سایت دیتا هارت جمع آوری و عرضه شده است.
غالب این مجموعه مقالات رایگان هستند اما برخی نیز هزینه اندکی دارند. در ادامه این مجموعه مقالات ارائه می شود.

 طبقه بندی متون فارسی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و فازی

ارزیابی و ترکیب الگوریتم های یادگیری ماشین و تکنیک های دسته بندی متن کاوی جهت بهبود طبقه بندی متون فارسی

سیستم شناسایی و طبقه بندی موجودیت های نامدار در متون زبان فارسی بر پایه شبکه عصبی

طبقه بندی خودکار متون با استفاده از خوشه بندی فازی بهبود یافته و استخراج ویژگی های مبتنی بر الگوریتم ژنتیک

انتخاب ویژگی با الگوریتم های تکاملی در طبقه بندی متون فارسی

کاوش متون فارسی دروب بااستفاده ازتحلیل معنایی وروش طبقه بندی چندلایه ای اطلاعات

متن کاوی متون فارسی در راستای طبقه بندی آن

بهبود عملکرد طبقه بندی متون فارسی با استفاده از تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی با کمک معیار میانگین یادآوری و دقت

 ارائه روشی جدید در طبقه بندی متون فارسی با استفاده از دانش معنایی

استخراج کلمات کلیدی جهت طبقه بندی متون فارسی

۱۱. طبقه بندی خودکار متون فارسی
طبقه بندی متن با استفاده از روش های خوشه بندی

ارزیابی و ترکیب الگوریتم های یادگیری ماشین و تکنیک های دسته بندی متن کاوی جهت بهبود طبقه بندی متون فارسی

طرح طبقه بندی متن با استفاده از بهینه ترین روش خوشه بندی

بررسی روشهای طبقه بندی خودکار اسناد متنی

شبکه عصبی پویا برای طبقه بندی متن

بهبود طبقه بندی و شناسایی متن در حضور

طبقه بندی پروتکل های مسیر یابی در شبکه های حسگر بیسیم با توجه به تجزیه و تحلیل گسترده متنوعی از پروتکل ها
 بهبود انتخاب ویژگی با الگوریتم های تکاملی بهینه سازی ازدحام ذرات و ژنتیک برای طبقه بندی متن

متن کاوی متون فارسی در راستای طبقه بندی آن

ارائه یک روش دو مرحله ای برای انتخاب ویژگی در طبقه بندی متن مبتی بر الگوریتم جفت گیری زنبورعسل

 استخراج اطلاعات معنایی از تصاویر متنی مبتنی بر طبقه بندی

برای خرید این مقالات، به وب سایت دیتا هارت مراجعه بفرمایید. یا از طریق لینک زیر اقدام نمایید. 

http://yon.ir/MVLmi