دیتا مایند

بیست و پنج مقاله فارسی در مورد خلاصه سازی متون

همواره مشهور است که می گویند قدم اول در هر کاری بسیار دشوار است بعد از آنکه آن قدم برداشته شد و استمرار وجود داشت قدم های بعدی ساده تر می گردد. مجموعه مقالات فارسی تهیه شده، جایگاه قدم اول را در این حوزه های مطالعاتی دارد. 
در این سلسله مقالات، مقالات فارسی در حوزه های مرتبط با داده کاوی، متن کاوی، هوش تجاری و مفاهیم مرتبط با آن ها می باشد داده های کلان ارائه خواهد شد.
این مجموعه مقالات توسط وب سایت خواهر دیتا مایند یعنی وب سایت دیتا هارت جمع آوری و عرضه شده است.
غالب این مجموعه مقالات رایگان هستند اما برخی نیز هزینه اندکی دارند. در ادامه این مجموعه مقالات ارائه می شود.

۱. خلاصه سازی متون با استفاده از یک معماری مبتنی بر خوشه بندی گراف

۲. خلاصه سازی خودکار متون با استفاده از شبکه عصبی بازگشتی

۳. خلاصه سازی متون اخبار مبتنی بر استخراج کلمات کلیدی با استفاده از مدل ترکیبی گاوسی

۴. بررسی روش های خلاصه سازی متون

۵. خلاصه سازی متون با ترکیب تکنیک تحلیل معنایی پنهان و خوشه بندی مفهومی جملات

۶. تشخیص عنوان متون فارسی با استفاده از استخراج ویژگی های معنایی حاصل از خلاصه سازی متون

۷. خلاصه سازی استخراجی متون با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام جوجه ها

۸. راهکاری نوین برای خلاصه سازی استخراجی چند سندی متون فارسی

۹. خوشه بندی متون علمی با استفاده از یک روش هیبرید مبتنی بر وزن دهی اصطلاحات و خلاصه سازی متن
۱۰. ارائه یک مدل جدید مبتنی بر گراف جهت خلاصه سازی چند سندی متون

۱۱. خلاصه سازی خودکار متون فارسی

۱۲. مروری بر روش های خلاصه سازی خودکار متون

۱۳. ارائه روشی برای خلاصه سازی متون تک سندی انگلیسی مبتنی بر مشابهت جملات

۱۴. ارائه روشی برای بهبود خلاصه سازی متون به روش استخراجی با استفاده از الگوریتم هایهوش تجمعی

۱۵. ارایه روشی کارآمد برای خلاصه سازی متون تک سندی انگلیسی مبتنی بر خوشه بندی
۱۶. خلاصه سازی متون با استفاده از تلفیق روش های معنایی و نحوی به منظور افزایش کیفیت و بهبود زمان

۱۷. خلاصه سازی متون با تکنیکهای مبتنی بر یادگیری ماشین

۱۸. خلاصه سازی متون زبان های طبیعی به روش الگوریتم رتبه متن

۱۹. خلاصه سازی تک جمله ای متون فارسی

۲۰. خلاصه سازی تک جمله ای متون فارسی

۲۱. خلاصه سازی متون فارسی با استفاده از هستی شناسی و خوشه بندی

۲۲. خلاصه سازی متون فارسی با استفاده از یک روش مبتنی بر معنا

۲۳. ارائه یک معماری جدید جهت خلاصه سازی متون فارسی

۲۴. خلاصه سازی چند سندی متون فارسی با استفاده از یک روش مبتنی بر خوشه بندی

۲۵. سیستم خلاصه سازی خودکار متون فارسی

برای خرید این مقالات، به وب سایت دیتا هارت مراجعه بفرمایید. یا از طریق لینک زیر اقدام نمایید. 

http://yon.ir/MVLmi