دیتا مایند

مجموعه مقالات فارسی شامل بیش از صد مقاله در مورد پیش بینی و تشخیص بیماری قلبی

همواره مشهور است که می گویند قدم اول در هر کاری بسیار دشوار است بعد از آنکه آن قدم برداشته شد و استمرار وجود داشت قدم های بعدی ساده تر می گردد. مجموعه مقالات فارسی تهیه شده، جایگاه قدم اول را در این حوزه های مطالعاتی دارد. 
در این سلسله مقالات، مقالات فارسی در حوزه های مرتبط با داده کاوی، متن کاوی، هوش تجاری و مفاهیم مرتبط با آن ها می باشد داده های کلان ارائه خواهد شد.
این مجموعه مقالات توسط وب سایت خواهر دیتا مایند یعنی وب سایت دیتا هارت جمع آوری و عرضه شده است.
غالب این مجموعه مقالات رایگان هستند اما برخی نیز هزینه اندکی دارند. در ادامه این مجموعه مقالات ارائه می شود.

۱. تشخیص ویژگی های موثر برای شناسایی بیماری قلبی با استفاده از فیلترهای انتخاب ویژگی و طبقه بندی آنها به کمک تکنیک های داده کاوی

۲. تشخیص بیماری قلبی با استفاده از PCA و شبکه عصبی

۳. NT-pro BNP بایومارکر جدید تشخیص بیماری های قلبی دام های کوچک

۴. طراحی یک سیستم خبره برای تشخیص انواع بیماریهای قلبی و ارایه ی پیشنهاد مناسب در برابر بیماری شناسایی شده

۵. مدل خودکار تشخیص بیماری قلبی مبتنی بر ترکیبی از درخت تصمیم و شبکه عصبی

۶. تشخیص بیماری عروق کرونر قلبی با استفاده از ترکیب ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم ژنتیک

۷. تشخیص بیماری قلبی با استفاده از شبکه های عصبی و تکنیک های داده کاوی

۸. استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه در سیستم های سلامت جهت تشخیص بیماری های قلبی-عروقی (مطالعه موردی درمانگاه طب صنعتی شرکت پالایش نفت آبادان)

۹. تشخیص بیماری قلبی براساس الگوریتمPSO GSS-با استفاده از بهینه سازی پارامترهای شبکه عصبی

۱۰. ارایه یک روش بهبود یافته در تشخیص آریتمی قلبی و کاردیومیوپاتی به کمک داده کاوی و ارزیابی آن با ماتریس اغتشاش

۱۱. ارایه مدل ترکیبی نظارتی برای تشخیص بیماری قلبی به کمک روش های داده کاوی

۱۲. ارایه یک روش برای بهبود در تشخیص گرفتگی عروق کرونر قلبی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی و ارزیابی آن با ماتریس اغتشاش

۱۳. ارایه یک روش بهبود یافته در تشخیص زود هنگام آنفارکتوس میوکارد قلبی در پایگاه داده های بیمارستانها به کمک داده کاوی و درخت تصمیم

۱۴. معرفی بهترین الگوریتم برای تشخیص بیماری قلبی

۱۵. ارایه مدلی جدید برای تشخیص بیماری قلبی با استفاده از داده کاوی

۱۶. ترکیب ویولت و مشخصه های بارز ECG برای تشخیص چند بیماری قلبی

۱۷. انتخاب فاکتورهای اصلی در بیماری قلبی و تشخیص آن با استفاده از درخت تصمیم

۱۸. به کارگیری الگوریتم آدابوست و درخت تصمیم در تشخیص بیماری قلبی عروق کرونر

۱۹. تشخیص بیماری قلبی با تکنیک های طبقه بندی داده کاوی

۲۰. روش نوین تشخیص بیماریهای قلبی توسط سیگنال ECG و تبدیل موجک

۲۱. سیستم فازی نوع-2 جهت تشخیص بیماری های قلبی به کمک ویژگی های حوزه آشوب

۲۲. شبیه سازی و طراحی سامانه بیو الکتریک در تشخیص بیماری هایآریتمی قلبی با استفاده از شبکه های عصبی

۲۳. ارائه روشی جهت افزایش دقت تشخیص بیماریهای قلبی با ترکیب الگوریتمهای داده MAWB کاوی

۲۴. بررسی تصاویر اکوکاردیوگرافی قلبی در تشخیص و بخش بندی بطن چپ

۲۵. طراحی و شبیه سازی سیستم بیوالکتریک آموزش پذیر در تشخیص بیماری های آریتمی قلبی با استفاده از شبکه عصبی

۲۶. تشخیص بیماریهای قلبی از روی صدای قلب با استفاده از ضرایب SVM و MFCC

۲۷. تحلیل سیگنال ECG برای تشخیص آریتمی های قلبی

۲۸. تشخیص بیماری آریتمی قلبی به کمک استخراج ویژگی های خطی و غیرخطی سیگنال های قلبی

۲۹. تشخیص بیماری های قلبی با استفاده از داده کاوی (درخت تصمیم)

۳۰. مدل سازی سیگنال ECG به روش درون یابی اسپلاین جهت تشخیص بیماری های قلبی

۳۱. مدلسازی سیگنال ECG به روش درون یابی تکه ای جهت تشخیص بیماری های قلبی

۳۲. تشخیص برخی از آریتمیهای قلبی با استفاده از بعد فرکتال و تیوری آشوب

۳۳. طراحی و پیاده سازی سیستم خبره جهت تشخیص و پیشنهاد روند درمان در بیماری های قلبی

۳۴. ارائه یک سیستم هوشمند نوین جهت تشخیص آریتمی های قلبی با استفاده از سیگنال فنوکا ردیوگرام PCG

۳۵. ارائه یک مدل مبتنی بر درخت تصمیم و شبکه عصبی و الگوریتم حرکت جمعی پرندگان برای تشخیص بیماریهای قلبی
۳۶. تشخیص بیماری آریتمی قلبی با استفاده ازروش فیشروماشین بردار پشتیبان حذاقل مربعات

۳۷. تشخیص بیماری آریتمی قلبی با استفاده ازPCA و شبکه عصبی MLP

۳۸. تشخیص بیماری آریتمی قلبی با استفاده از یادگیری عمیق

۳۹. تشخیص بیماری کبدی و قلبی از طریق عنبیه شناسی مبتنی بر شبکه پس انتشار خطا

۴۰. تشخیص و طبقه بندی هوشمند نارسایی های قلبی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

۴۱. به کارگیری روش PCA و شبکه های عصبی به منظور تشخیص آریتمی های قلبی

۴۲. تشخیص بیماری کبدی و قلبی از طریق عنبیه شناسی مبتنی بر شبکه پس انتشار خطا

۴۳. تشخیص بیماری آریتمی قلبی با یادگیری عمیق

۴۴. تشخیص بیماری قلبی در منطق فازی

۴۵. تجزیه و تحلیل تکنیک های مختلف داده کاوی در تشخیص بیماری های قلبی

۴۶. الگوریتم تشخیص خودکار آریتمی های قلبی از سیگنال الکتروکاردیوگرام مبتنی بر تبدیل موجک

۴۷. تشخیص بیماریهای قلبی از روی صدای قلب با استفاده از ضرایب SVM و MFCC
۴۸. ارائه الگوریتم ترکیبی بهینه بردار ماشین پشتیبان و جنگل تصادفی در تشخیص به موقع بیماری های قلبی

۴۹. ارزیابی عملکرد و دقت تکنیک های داده کاوی در تشخیص به موقع بیماری های قلبی

۵۰. تشخیص بیماری قلبی وهایپر اسیدی معده از طریق عنبیه شناسی مبتنی بر شبکه عصبی

۵۱. ارزیابی الگوریتم های داده کاوی برای تشخیص بیماری کرونر قلبی

۵۲. تشخیص بیماری های قلبی به کمک ویژگی های حوزه آشوب و شبکه های عصبی LMAN
۵۳. تشخیص آریتمی های قلبی از روی سیگنال ECG با استفاده از ویژگی MFCC و ماشین بردار پشتیبان (SVM)

۵۴. استفاده از شبکه عصبی رگرسیون عمومی در تشخیص سطح حیات بیماران قلبی از طریق پارامترهای ژنتیکی و بالینی

۵۵. ارایه رویکرد جدید تشخیص حملات قلبی با استفاده از داده کاوی فازی

۵۶. کاربرد داده کاوی در تشخیص و درمان بیماری های قلبی: مقاله مروری

۵۷. تفسیر سیگنالهای الکتروکادیگرام با روش فازی واستفاده از یک رویکرد بهینه فازی برای تشخیص آریتمی های قلبی

۵۸. بخش بندی و تشخیص خودکار حفهر های قلب در تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی با استفاده از مدلهای فرم پذیر

۵۹. تشخیص آریتمی های قلبی از روی سیگنال ECG با استفاد از ویژگی صوتی MFCC ، اصلی (PCA) و ماشین بردار پشتیبان (SVM)

۶۰. استفاده از تکنولوژی تشخیص الگو در تشخیص و تجزیه و تحلیل بیماری های قلبی

۶۱. تشخیص بیماریهای قلبی از روی صدای قلب با استفاده از ضرایب MFCC , SVM

۶۲. ارزیابی عملکرد و دقت تکنیک های داده کاوی در تشخیص به موقع بیماری های قلبی

۶۳. تشخیص غیر تهاجمی بیماری های دریچه قلب با استفاده از صوت قلبی

۶۴. بهره گیری از الگوریتم های طبقه بندی برای تشخیص بیماری قلبی

۶۵. سیستم ترکیبی فازی- ژنتیک برای تشخیص بیماری های قلبی به کمک ویژگی های حوزه آشوب

۶۶. پردازش صدای قلب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به منظور تشخیص بیمارهای قلبی

۶۷. تشخیص بیماری قلبی با استفاده از هوش مصنوعی و تکنیکهای داده کاوری

۶۸. تشخیص بیماری قلبی با استفاده از هوش مصنوعی و تکنیک های داده کاوی

۶۹. تشخیص بیماریهای قلبی از روی صدای قلب با استفاده از ضرایبMFCC و SVM

۷۰. تشخیص بیماریهای قلبی از روی صدای قلب با استفاده از ضرایب SVM و MFCC

۷۱. الیگونوکلئوتید DNAآپتامر انتخاب شده بعنوان پروب مولکولی جهت تشخیص تروپونین قلبیI
۷۲. تشخیص بیماری قلبی با استفاده از الگوریتم داده کاوی

۷۳. طراحی سیستم خبره فازی جهت تشخیص بیماریهای قلبی

۷۴. تشخیص آریتمی های قلبی توسط آنالیزهای زمانی

۷۵. طراحی یک سیستم هوشمند ترکیبی به منظور تشخیص آریتمی های قلبی با استفاده از استخراج موازی ویزگی های زمانی

۷۶. تشخیص نارسایی های قلبی به کمک تکنیک های هوش مصنوعی

۷۷. تشخیص دو آریتمی قلبی به کمک موجک و باندهای فرکانسی

۷۸. طراحی یک سیستم خبره برای تشخیص بیماری قلبی

۷۹. تحلیل عملکرد الگوریتم های داده کاوی جهت ترفیع پیش بینی و تشخیص بیماری قلبی

۸۰. پیش بینی و تشخیص بیماری های قلبی عروقی با استفاده از تکنیک های داده کاوی

۸۱. طراحی یک سیستم خبره مبتنی بردانش دستیار پزشک برای تشخیص عارضه های قلبی با پردازش تصاویر ECG

۸۲. بررسی انواع مدل های فرم پذیر در بخش بندی و تشخیص خودکار مرز اندوکارد در تصاویر تشدید مغناطیسی قلبی

۸۳. تشخیص اتوماتیک آریتمیهای قلبی بر اساس شبکه عصبی، ترکیب ویولت و ویژگیهای زمانی

۸۴. سیستم خبره برای تشخیص بیماری قلبی با درختهای تصمیم

۸۵. تشخیص تعدادی ازبیماریهای قلبی با استفاده ازتبدیل ویولت و روش دسته بندی Svm

۸۶. تشخیص هویت بااستفاده ازسیگنال قلبی

۸۷. تشخیص آپنه انسدادی خواب در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی با استفاده از سیگنال الکتروکاردیوگرام

۸۸. دسته بندی و تشخیص نوع بیماری قلبی با استفاده از شبکه عصبی و داده های دریافتی از بیماران

۸۹. تشخیص خودکار آریتمی های قلبی به کمک شبکه های عصبی

۹۰. استخراج ویژگی های فرکانسی جهت تشخیص آپنه انسدادی خواب در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

۹۱. استفاده از شبکه های عصبی جهت تشخیص بیماری قلبی

۹۲. تشخیص نارسایی های قلبی با استفاده از تبدیل کسینوسی گسسته و طبقه بندی کننده شبکه عصبی

۹۳. تشخیص بیواری قلبی با استفاده از الگوریتم LOLIMOT

۹۴. طراحی یک سیستم هوشمند مبتنی بر شبکه های عصبی و ویولت برای تشخیص آریتمی های قلبی

۹۵. تشخیص کمخونی قلبی با استفاده از تحلیل تغییرات سگمنت ST، موج T و تحلیل تغییرات ضربان بوسیله شبکه های عصبی احتمالی

۹۶. تشخیصو طبقهبندی آریتمیهای قلبی با استفاده از روش SVM

۹۷. ترکیب ضریب همبستگی و شبکه های عصبی جهت انتخاب ویژگیهای مهم در تشخیص تصاویر توموگرافی کامپیوتری انتشار تک پروتون قلبی SPECT

۹۸. طراحی نرم افزار تشخیص بیماری قلبی در افراد با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

۹۹. تشخیص و طبقه بندی آریتمی های قلبی با استفاده از ویولت

۱۰۰. آموزش شبکه‌ی عصبی پس‌انتشار خطا با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی و کاربرد آن در تشخیص آریتمی‌های قلبی

۱۰۱. تشخیص ایسکمی قلبی بااستفاده از سیستم فازی با قابلیت تعبیرپذیری پزشکی

۱۰۲. تشخیص محل، اندازه و شدت گرفتگی (سکته ) قلبی با استفاده از داده های سیگنال الکتروکاردیوگرام

۱۰۳. مقایسه ی الگوریتم های کلاس بندی در تشخیص دیابت و نارسایی قلبی

۱۰۴. نقش اکوکاردیوگرافی در تشخیص علت سوفلهای قلبی اسب
۱۰۵. تشخیص نارسایی کم خونی عضلات قلبی از روی شکل موج ECG با استفاده از تبدیل کسینوسی (DCT) و شبکه عصبی مصنوعی (ANN)

۱۰۶. تشخیص و درمان سریع ضایعات نافذ قلبی از طریق مینی توراکوتومی (معرفی 4 بیمار)

۱۰۷. پیش آگهی بیماران با درد حاد قفسه سینه که به عنوان آنژین ناپایدار کم خطر یا درد غیر قلبی از یک مرکز آموزشی تشخیصی اورژانس از مهر ماه 83 تا مهر ماه 84 مرخص شدند
۱۰۸. تشخیص آریتمی های قلبی با استفاده از سیگنال ECG

۱۰۹. تشخیص زودهنگام ایسکمی قلبی در آزمایشات اتونومیک با استفاده از آنالیز تبدیل موجک

۱۱۰. تشخیص و طبقه ندی هوشمند آریتمی های قلبی با استفاده از تبدیل ویولت و آنالیز ICA

۱۱۱. تشخیص آریتمی های قلبی بر اساس تحلیل خطی سیگنال تغییرات نرخ ضربان قلب و طبقه بندی نوع ریتم آن

۱۱۲. آنالیز سیگنال صدای قلب بر اساس روش پیگیری های انطباقی و تشخیص اتوماتیک وجود بیماری های قلبی به وسیله طبقه بندی کننده فاصله اقلیدسی

۱۱۳. آنالیز صدای قلب با استفاده از تبدیل موجک جهت تشخیص بیماریهای قلبی

برای خرید این مقالات، به وب سایت دیتا هارت مراجعه بفرمایید. یا از طریق لینک زیر اقدام نمایید. 

http://yon.ir/MVLmi