دیتا مایند

بیست و شش مقاله فارسی در مورد پردازش زبان طبیعی

همواره مشهور است که می گویند قدم اول در هر کاری بسیار دشوار است بعد از آنکه آن قدم برداشته شد و استمرار وجود داشت قدم های بعدی ساده تر می گردد. مجموعه مقالات فارسی تهیه شده، جایگاه قدم اول را در این حوزه های مطالعاتی دارد. 
در این سلسله مقالات، مقالات فارسی در حوزه های مرتبط با داده کاوی، متن کاوی، هوش تجاری و مفاهیم مرتبط با آن ها می باشد داده های کلان ارائه خواهد شد.
این مجموعه مقالات توسط وب سایت خواهر دیتا مایند یعنی وب سایت دیتا هارت جمع آوری و عرضه شده است.
غالب این مجموعه مقالات رایگان هستند اما برخی نیز هزینه اندکی دارند. در ادامه این مجموعه مقالات ارائه می شود.

تشخیص بیماری های شریانی محیطی مبتنی بر پردازش زبان طبیعی براساس ترکیبی از الگوریتم های SVD و SVM

استفاده از تکنیک های پردازش زبان طبیعی در پژوهش های مرتبط با خودکشی

تاثیر پردازش زبان طبیعی در یادداشت های توضیحی حسابداری

تشخیص فعالیتهای سطح بالای حملات سایبری پیشرفته مبتنی بر پردازش زبان طبیعی

بررسی عملکرد رویکردهای پردازش زبان های طبیعی با استفاده از روش های یادگیری ژرف

چالش های استفاده از پردازش زبان طبیعی

مدلسازی استخراج قیمت نظرات کاربران در سطح اسناد با کاربست روش های نظرکاوی و پردازش زبان طبیعی

آزمایش گسترش سیستم پردازش متنی زبان طبیعی بزرگ مقیاس

پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات موسیقایی

بررسی پردازش زبان طبیعی و نظر کاوی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و یادگیری عمیق

تاثیر پردازش زبان طبیعی در یادداشت های توضیحی حسابداری

بررسی روش های و الگوریتم های دسته بندی اخبار با استفاده از پردازش زبان طبیعی (NLP)

 چالش های استفاده از پردازش زبان طبیعی (NLP) در زبان فارسی
 استخراج ارتباط معنایی در جملات با استفاده از تکنیکهای متن کاوی و پردازش زبان طبیعی

بررسی جامع روشهای یادگیری و تکنیک های ابهام زدایی مفهوم کلمات الگویتم های ان در پردازش زبان طبیعی

بررسی انواع منابع دارای ساختار و منابع بدون ساختار و پیش پردازش های ابهام زدایی مفهوم کلمات در پردازش زبان طبیعی

تکنیک های بررسی ابهام زدایی کلمات و بازیابی اطلاعات بین زبانی در پردازش زبان طبیعی
مقدمه ای بر پردازش زبان های طبیعی و زبانشناسی محاسباتی

بررسی روشهای دسته بندی متون فارسی با استفاده از الگوریتم های پردازش زبان طبیعی

بررسی روشهای پردازش زبان طبیعی NLP در خلاصه سازی متن

تعمیمی برمدل آماری پردازش ماشینی زبان طبیعی برای تطبیق سوال فارسی

پایش فناوری با تکنیکهای پردازش زبان طبیعی و متن کاوی مقالات علمی

پردازش پرسش های زبان طبیعی در حوزه کالا فروشی

رهیافت کاربردی تکنیکهای پردازش زبان طبیعی و خوشه بندی اطلاعات در داده کاوی پایگاه دادهMEDLINE به منظور آنالیز طولی مقالات زیست – پزشکی

تفسیر و تولید عبارتهای گروه حرف اضافه ای مکانی در پردازش زبان طبیعی

بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی در پردازش زبان طبیعی

برای خرید این مقالات، به وب سایت دیتا هارت مراجعه بفرمایید. یا از طریق لینک زیر اقدام نمایید. 

http://yon.ir/MVLmi