دیتا مایند

داده های کلان در اقتصاد

کاربرد داده کاوی در بورس

علم داده کاوی علاوه بر موارد اشاره شده مانند بازاریابی یا صنعت بیمه در بورس های مالی دنیا نیز حضور فعال دارد .