دیتا مایند

لیست تگ های مربوطه

تفاوت مدل پیش‌بینی و مدل توضیحی

اگر در حوزه داده کاوی و فیلد های مرتبط با حوزه بیش بینی کار کرده باشید مطمئنا با دو کلمه پیش بینی و توضیحی آشنا شده اید.