دیتا مایند

لیست تگ های مربوطه

منظور از نمونه برداری در علوم داده کاوی

منظور از نمونه برداری در علوم داده کاوی چیست؟

سه دانش اصلی یک رویکرد پیش بینی

برای پیش بینی در حوزه های مختلف  به سه حوزه مطالعاتی  نیاز مبرم وجود دارد.

مسائل مهم در پیش بینی به وسیله داده کاوی

در یک تحقیق در حوزه پیش بینی به وسیله داده کاوی به چه مسائلی باید دقت شود؟

مسائل داده کاوی - متن کاوی

متن کاوی یکی از زیر شاخه های مهم داده کاوی است جایی که داده به عنوان متن در نظر گرفته می شود .

مسائل داده کاوی - خوشه بندی

از دیگر مسائلی که در داده کاوی سعی می گردد حل شود خوشه بندی است .

مسائل داده کاوی - رگرسیون

داده کاوی حوزه گسترده ای است که در این حوزه گسترده مسائل مختلفی نیز وجود دارد برای مثال رگرسیون یکی از مسائل اساسی است که در داده کاوی مطرح است .

مسائل داده کاوی - طبقه بندی

داده کاوی به دنبال ارائه راه حل برای مسائل مختلف مانند طبقه بندی است .

مهمترین بخش داده کاوی

داده کاوی و یا استخراج دانش از داده مراحل بسیاری دارد که در صورت اجرا و بررسی صحیح و کامل این مراحل می توان به یک استخراج دانش موفق و به درد بخور امیدوار بود !