دیتا مایند

لیست تگ های مربوطه

کارهای انجام شده برای نظرکاوی - 3

همان طور که می دانید دو رویکرد اساسی برای نظرکاوی شامل رویکرهای ماشین یادگیری و مبتنی بر لغت نامه است.

کارهای انجام شده برای نظرکاوی - 2

استفاده از روش های ترکیبی برای رسیدن به مدل های قویتر برای نظرکاوی در سالیان اخیر مورد توجه بوده است.

کارهای انجام شده برای نظرکاوی - 1

همان طور که می دانید دو رویکرد اساسی برای نظرکاوی شامل رویکرهای ماشین یادگیری و مبتنی بر لغت نامه است.